• Gårda_1

Stadgar

 1 ÄNDAMÅL
Gårda Företagarförening är en ideell förening med uppgift att tillvarataga gemensamma intressen inom området. 

§ 2 MEDLEMSKAP
Företag som bedriver sin verksamhet på Gårda och dess närhet kan erhålla medlemskap. 

§ 3 SAMMANTRÄDEN
Förutom ett årsmöte i mars, sammanträder föreningen, när styrelsen anser så önskvärt. 

§ 4 RÖSTRÄTT
Varje medlem äger en röst. Vid fattande av beslut inom föreningen och styrelsen gäller vid lika röstetal den mening ordföranden vid sammanträdet biträder. Röstning med fullmakt godkännes ej. 

§ 5 STYRELSE
Föreningens angelägenheter handhavdes av en styrelse som består av minst 4 och högst 8 medlemmar. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljes var för sig för ett år i taget vid föreningens årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

§ 6 GILTIGA BESLUT
Beslut inom styrelsen är giltigt, om samtliga ledamöter är kallade och mist 4 av dessa är närvarande och om beslutet ense. 

§ 7 REVISION
Räkenskaperna, som avslutas den 31 december, skall tillhandahållas revisorerna före den 15 februari och vara av dessa granskade till årsmötet. 

§ 8 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
Verksamhets- och revisionsberättelse föredras vid årsmötet, liksom även ansvarsfrihet för styrelsen. Vid årsmötet bestämmes årsavgiftens storlek för löpande år samt väljes styrelse, 2 revisorer och valberedning. 

§ 9 ÅRSAVGIFT
Årsavgiften skall vara erlagd före mars månads utgång varje år. 

§ 10 STADGEÄNDRING
Ändring eller tillägg till dessa stadgar sker vid årsmöte. Före sådant beslut fordras att minst två tredjedelar av föreningens närvarande medlemmar beslutar ändringarna eller tilläggen. 

§ 11 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut rörande föreningens upplösning fattas på samma sätt som sägs i § 10. Detta gäller såväl tillgångar som skulder.